Inte sällan är behovet av att “få allt att fortsätta som vanligt” det viktigaste. Det innebär en stabilitet och ett lugn i organisationen så att rytm i arbete och leverans kan bibehållas, med minimal negativ kundpåverkan. Vid resursförändring blir ett sådant behov extra påtagligt. En av Brejns konsulter tog framgångsrikt sig an testledarrollen vid en tjänstledighet, vilket i sin tur även gav möjlighet till att presentera en strategi för ett mer långsiktigt förändringsarbete inom testområdet i agil kontext.

I ett sammanhang där leveranser av både nya produkter och vidareutvecklade delar sker löpande och i snabb takt är kontinuitet en viktig faktor, både för producerande autonoma team och för mottagare av leveranser. Är verksamheten dessutom regelverksstyrd som inom bank och finans blir kraven på kvalitet otroligt viktiga. Att under sådana omständigheter behöva ersätta personer i nyckelroller kan innebära en stor utmaning. För att möta just en sådan utmaning anlitades en av Brejns konsulter inom agil test att stötta en av landets största banker.

Det primära uppdraget bestod i att, så sömlöst som möjligt, ta över befintliga arbetsuppgifter, utan påverkan på varken kvalitet eller tempo. Rollen ingick i ett producerande team, som till mångt och mycket arbetade efter ramverket för Kanban. Att snabbt ta till sig invant arbetssätt, den teknik och de artefakter som stödde leveransprocessen var av största vikt. Att därtill på ett professionellt sätt ta vid i kommunikation med både teammedlemmar, verksamhet off-shore och kund prioriterades högt.

På längre sikt kom uppdraget även att innefatta en anpassning, och i vissa delar vidareutveckling, av testprocessen samt uppslag till en övergripande strategi för området test. Några inslag i denna del var:

 • Synliggöra vikten av kravarbete
 • Skapa välavvägd och givande dokumentation
 • Anpassa verktygsstöd
 • Automatisera leveransunderlag
 • Öka spårbarhet mellan krav och testarbetet
 • Säkerställa versionshantering
 • Bygga kommunikation och närhet mellan team on-site och off-shore

Resultat

Konsulten lyckades sätta sig in i och förvalta testarbete med hjälp sin gedigna erfarenhet och kompetens. Hon optimerade användande av verktyg anpassat till både test- och leveransprocess, analyserade behov av förbättring, faciliterade diskussion för lösning samt fortsatte arbetet mot befintliga mål. Resultatet blev:

 • Bibehållen kvalitet och kundnöjdhet vid leveranser
 • Ökad spårbarhet mellan krav och testarbete
 • Tidsvinster i dokumentationsarbete
 • Kollektivt ansvar för att bygga in kvalitet.