Certifierad Verksamhetsutvecklare

Kursbeskrivning

Den här utbildningen riktar sig till dig som jobbar med verksamhetsutveckling och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper. Du kanske idag jobbar som ledare, projektledare, förändringsledare eller processägare inom IT, HR eller marknad och vill förbättra dina möjligheter att gå från ord till handling för att nå uppsatta mål.

Utbildningen är fördelad på 7 dagar totalt med fokus på vad vi kallar taktiska arbetsområden vilket innebär att du baserat på förutsättningar i omvärld, intressenter och verksamhetslogik lär dig utveckla organisationer, processer, kulturer, internkommunikation och team för att nå uppsatta mål. Då utbildningen är moduluppbyggd är det också möjlighet att addera ytterliga kompetensområden som hur man exempelvis gör för att utveckla varumärke, marknad och tjänster.

Vi har bokat våra mest erfarna lärare och konsulter tillsammans med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig att dels utvecklas i din roll och som människa, dels kunna etablera nuläge och mål för att därefter leda hela eller delar av verksamheten genom utvecklingsresan.

En viktig komponent under hela kursen är erfarenhetsutbytet mellan deltagare. Ni delar med er av erfarenheter från era organisationer, “best practice” och ger råd och tips till varandra vilket ökar värdet av utbildningen.

 

Vad du får med dig
Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera och skapa förtroende för att kunna göra skillnad i rollen som verksamhetsutvecklare. Du kommer att utveckla din förmåga att:
 • Agera i rollen som Verksamhetsutvecklare
 • Förstå vad som är ”på gång” avseende teknik, ITIL, SAFe, Agil utveckling och verksamhet
 • Jobba med olika organisationsmodeller, processer och team
 • Visualisera och omprogrammera verksamhetskulturer
 • Tillämpa ledarskap i olika situationer
 • Visualisera nuläge, gap och målbilder
 • Jobba med internkommunikation och förankring
 • Genomföra digitala och fysiska workshops
 • Förändringsleda team och människor
Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som på ett eller annat sätt jobbar med verksamhetsutveckling eller i rollen som Verksamhetsutvecklare och som vill utveckla din förmåga att leda och utveckla organisationer, processer, team och människor verksamma inom IT, HR eller marknad.

Förkunskapskrav
Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om utvecklingsarbete och vilja att arbeta med verksamhetsutveckling med fokus på teknik – människa – organisation.
Kursupplägg

Kursen består av totalt 7 kursdagar fördelade på tre tillfällen (2+2+3 dagar). Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar. Kursen innefattar också coachning där kursledaren upp till 5 timmar är tillgänglig för dig i ditt dagliga arbete.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på det projekt som du valt att genomföra under kursen och som du redovisar på kursens sista dag.

Tider

Tiderna är 9-17 alla dagar, med avbrott för lunch och raster.

Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

 • Grundläggande förståelse för roll och ansvar samt vad som krävs för att lyckas
 • Ökad insikt i ”vad som är på gång” avseende teknik, kvalitet och hållbarhet
 • Insikt om olika organisations-modeller, roller och ansvar samt dess fördelar och nackdelar
 • Kunskap om gruppsykologi, teamutveckling, personliga egenskaper och kreativ utveckling
 • Förmåga att förändra kultur för att nå framgång i ett förändringsarbete
 • Utökad kunskap och verktygslåda vad gäller tillämpat ledarskap
 • Förmåga att visualisera och förankra nuläge, GAP och olika målbilder
 • Ökad förmåga att kommunicera internt och motivera individer, grupper och organisationer
 • Förmåga och kunskap att leda projekt och arbeta med målstyrning
Innehåll
Steg 1: ATT FÖRSTÅ SIN ROLL, OMVÄRLD OCH ORGANISATION ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT KUNNA UTVECKLA DEN
 • Rollen, en introduktion och dess framgångsfaktorer
 • Projektarbetet – förberedelser
 • Omvärld och trender – teknik, hållbarhet, organisation och rollen
 • Viktiga begrepp – ITIL, SAFe, PM3, Agil utveckling
 • Organisationen – viktiga principer och modeller
 • Processer – övergripande och detaljerat
 • Team, roller och arbetssätt
Steg 2: VERKSAMHETSUTVECKLING  FÖRUTSÄTTER BÅDE TEORETISK KUNSKAP OCH PRAKTISK KOMPETENS
 • Motivationsfaktorer
 • Individ, egenskaper och samverkan
 • Kreativ utveckling
 • Teamutveckling
 • Kultur, hur uppstår den och hur kan man förändra den
 • Ledarskap, framgångsfaktorer
 • Verksamhetsstyrning och värdedimensioner
 • Konflikthantering
Steg 3: ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING FÖR ATT INFRIA UPPSTÄLLDA MÅL
 • Etablera nuläge, gap och mål
 • Identifiera förväntningar och behov hos intressenter
 • Internkommunikation, budskapsorientering, retorik och förankring
 • Förändringsledning, modeller och verktyg
 • Certifiering
Språk

Utbildningen genomför på svenska.

Kursmaterial

Efter genomförd utbildning får deltagarna kursmaterialet som använts under kursens genomförande.

Kursinformation

Pris: 47 500 kr (ex. moms)
Längd: 7 kursdagar

Höstens datum

Steg 1: 24-25 januari
Steg 2: 21-22 februari
Steg 3: 21-23 mars

Kursen körs i samarbete med BiTA Service Management

Frågor?

Vill du veta mer? Kontakta gärna Pär Tyberg på par.tyberg@brejn.com eller tfn 073-340 71 01.

Kurstillfällen

Stockholm STEG 1: